(حکومت و وظایف منتظران)

شرط ورود به این دوره تکمیل اطلاعات کارکنان دولت در قسمت 

 می باشد.

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر
مدرسین: 
استاد یوسفیان، استاد کفیل، استاد سلیمیان، استاد نائینی،
استاد فؤادیان، استاد تراشیون، استاد باقی، استاد میرباقری، 
استاد موسوی

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.